Koprivnica

Svoju prvu glazbenu poduku Natalija Imbrišak dobila je u Glazbenoj školi u Koprivnici koja je u početku djelovala kao ogranak Glazbene škole u Varaždinu. Nakon završetka srednjeg školovanja i studija, zapošljava se u istoj Glazbenoj školi koja tada djeluje pri OŠ Đuro Ester. U periodu 1990. – 1995. radi kao prof.solfeggia i glasovira. Posao prekida 1995.g. radi odlaska na usavršavanje na ‘Conservatiore Royal de Musique’ u Bruxelles. Osamostaljena koprivnička Glazbena škola koja danas nosi naziv Glazbena škola Fortunata Pintarića, u šk.g. 2010./2011. uvodi srednju glazbenu školu, a Natalija Imbrišak uz svoj redovni posao u Varaždinu, ispomaže prvoj generaciji srednjoškolaca kao predavač harmonije i solfeggia.